Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Vandkemi

Vand kemi kan virke skræmmende i starten, men når først man er bekendt med nogle få grundlæggende principper, bliver det ganske let. Parametrene for de primære bekymringer er opløst ilt, temperatur, pH, alkalinitet, hårdhed, og kuldioxid. Optimale forhold i akvarier skal opretholdes til enhver tid for minimere stress. For mange fisk, mangel på ilt (opløst ilt), hurtige ændringer i temperatur, forkert fodring og osmotisk ubalance er alle velkendte årsager til stress og skal undgås. Sub-optimale forhold, kan, selv om det ikke umiddelbart er dødeligt, stresse fiskene, hvilket kan forårsage dødelighed senere eller mangel på vækst.

Alle som har fisk bør investere i et vand testsæt. En kompetent og dygtig styring af vandkvaliteten vil resultere i færre sygdoms problemer, bedre vækst og mindre brug af kemiske behandlinger. Omkostningerne til testsæt vil betale sig selv mange gange tilbage, både i antal reddede fisk og i en øget nydelse af hobbyen. For akvarister er avancerede analytiske metoders præcision ikke nødvendige for at kunne træffe gode begrundede beslutninger.

Intensiv tæthed i recirkulerende systemer og akvarier kræver hyppig kontrol. Hvis fisk kontinuerligt holdes i høje tætheder, så bør temperatur, opløst ilt, ammoniak, nitrit, og pH kontrolleres regelmæssigt. Ved lavere tætheder kan kvalitetsparametre kontrolleres mindre hyppigt. Men uanset hvor ofte det gøres, bør kontrollen finde sted på et bestemt tidspunkt på dagen. Tidspunktet for måling og observerede værdier bør registreres, da god journalføring er afgørende for et vellykket fiskehold.

Alkalinitet og hårdhed kan måles mindre hyppigt, måske en gang om ugen, da de ikke svinger så hurtigt. Kuldioxid bør overvåges nøje, og midlerne til at afhjælpe problemer bør være let tilgængelige. Det er bedst at overvåge opløst ilt tidligt om morgenen, hvor der er mest sandsynlighed for at betingelser som er stressfulde for fiskene vil opstå. . Omvendt måles temperatur og pH i damme er bedst i løbet af eftermiddagen. Klor eller Chloramin niveauer i vand fra hanen bør klarlægges, således at korrigerende foranstaltninger kan iværksættes.

Talrige test sæt er tilgængelige på det marked, hvorfra man kan vælge, men de kan variere i kvalitet og pris. Du rådes derfor til at vælge test-sæt omhyggeligt og ikke købe det første, du ser på hylden. Forældede reagenser er en vigtig kilde til fejlagtige analyser som følge af testsæt, der har en begrænset holdbarhed. Hvis de anvendes ud over deres holdbarhed, så vil de ikke give nøjagtige, pålidelige resultater.


Nogle fabrikanter angiver  anvendelsesdato på deres sæt, men desværre er disse producenter i mindretal. Hvis du har et testsæt uden sidste dato mærke, og du har haft det i over seks måneder, bør du erstatte testkemikalierne. Test-sæt, der indeholder tørre reagenser  er som regel bedre end sæt der indeholder flydende reagenser. Flydende reagenser er generelt billigere, men med tiden bliver de ustabile. Reagenser i tør form forbliver generelt stabile i længere perioder. Den mest stabile måde at opbevare tørre reagenser er i forseglede folie poser; dette beskytter dem mod ilt, fugt og lys, indtil de er brugt. Flere akvarie testsæts- fabrikanter  bruger denne type emballage.

Vandkvalitet faktorer, almindeligt anvendte overvågnings-procedurer, og foretrukne værdier til hold af regnbuefisk i akvarier. Detaljer for specifikke målingsprocedurer kan fås fra leverandør eller fra relevant litteratur.

Vandkvalitet faktorer                       Test metode                         Foretrukne værdier

Alkalinitet                                       Titrering                             50-200ppm calciumcarbonat


Ammonia (ioniseret og                    Kolorimetrisk (farve-             Intet påviseligt niveau

ikke ioniseret)                                målingstype)

 

 

Kuldioxid                                        Titrering                              <10ppmKlor/ Chloramin                               Kolorimetrisk                        Intet påviseligt niveau

 

 

Opløst ilt                                         Kolorimetrisk
                                                     Elektrokemisk titrering           >5ppm

 


Hårdhed                                         Titrering                               50-250 ppm calcium carbonate

 


Nitrat                                              Kolorimetrisk                       <20ppm

 


Nitrit                                               Kolorimetrisk                        Intet påviseligt niveau

 

Ph                                                  Kolorimetrisk
                                                     Elektro kemiske
                                                     Titrering                                6,5 – 7,8

 


Temperatur                                     Thermometer                         29-24 C (28 C avl)


Alkalinitet
Alkalinitet er ikke det samme som hårdhed. Calcium og Magnesium er primært ansvarlige for hårdheden. Men i det meste vand, har alkalinitet og hårdhed de samme værdier, fordi de carbonater og bicarbonater som er ansvarlige for den totale alkalinitet  som regel er i form af calciumcarbonat eller magnesiumcarbonat. Dog er vand med høj total alkalinitet  ikke altid hårdt, da karbonater kan være i form af natrium eller kalium carbonat.

Et ønskelig niveau af alkalinitet for regnbuefisk bør ligge  højere end 50 mg / L (ppm) til enhver tid, med niveauer op til 200 mg / L.  Alkalinitet på over 200 mg / L, vil ikke skade regnbuefisk, men det kan forstyrre virkningen af visse almindeligt anvendte akvarie kemikalier. Alkalinitet kan forblive relativt konstant i damme, men vil falde støt i et akvarie som ikke har konstant tilførsel af vand.. Hvis man tilfører buffering agenter til damme eller akvarier, vil man øge alkaliniteten og stabilisere ph. PH-værdien skal altid overvåges under en stigning i alkalinitet , da  en høj pH-værdi øger toksiciteten af ikke ioniseret ammoniak.

De enheder, der anvendes til måling af alkalinitet vil afhænge af testsættet.  Nogle bruger milliaekvivalenter (mEq / L),
° dKh (grader af karbonat hårdhed), mg / L eller dele per million ( hvilket betyder ppm  af calciumcarbonat ækvivalenter). mEq / L står for milliækvivalenter pr. liter.

Til akvarie formål, kan du bruge følgende omregningsfaktorer:

1 mEq / L = 2,8 ° dKh = 50,04 mg / L (ppm) CaCO3
1 ° dKh = 17,9 ppm CaCO3
Kuldioxid
Kuldioxid er et biprodukt af nedbrydning af organisk materiale, fisk og vandplanternes respiration og kan give problemer for de fleste regnbuefisk hvis niveauet stiger højere end 20 mg / L. De fleste kan tåle koncentrationer på 10 mg / L, forudsat at koncentrationen af opløst ilt er høj. Velholdte akvarier indeholder normalt  mindre end 5 mg / L fri kuldioxid. Men, niveauet kan dog svinge dagligt fra 0 til 15 mg / L.

Problemer med kuldioxid  udvikler sig  først og fremmest i akvariet,  hvis man har regnbuefisk under for overfyldte forhold, - eller hvis det bliver tilført som gødning for at øge vandplanters vækst. Kuldioxid kan stige til markant høje niveauer i systemer med et stort antal af fisk og forholdsvis langsom vandudskiftning. Passende udluftning eller overflade bevægelse, og buffering af vandet vil holde kuldioxid på et acceptabelt niveau. Passende buffering vil i første omgang fjerne fri kuldioxid og gemme det i reserve som bikarbonat og karbonat buffere. Små  vandskift vil også reducere mængden af kuldioxid.

.
Opløst ilt
Generelt anbefales det, at koncentrationen af opløst ilt skal holdes tæt på mætning. Typiske værdier i et sundt akvarie skal være på 8 mg / L eller 85-95% mætning ved 24 graders C. I akvarier udstyret med passende filtrering og luft, er utilstrækkelig opløst ilt  sjældent et problem. Det er derfor generelt unødvendigt at teste iltindholdet i akvarier. Men, korrigerende foranstaltninger skal iværksættes, hvis vilkårene bliver ugunstige. Den eneste måde at vide med sikkerhed om lavt iltindholdet har forårsaget fiskedød i et akvarium er at måle ilt i vandet, på tidspunktet hvor dødsfaldene fandt sted.
Der foreligger kun få oplysninger om, hvordan regnbuefisk påvirkes af lavt indhold af ilt. Det laveste niveau af opløst ilt, som er sikkert for regnbuefisk, afhænger af de enkelte arter og temperatur. Forskellige livsstadier (dvs., æg, larver, unge og voksne) kan også have forskellige ilt behov.

Vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed i de naturlige ferske vande over hele Australien og New Guinea er meget forskellige, og den påkrævede hårdhed for regnbuefisk i fangenskab er simpelthen ikke kendt. Dog baseret på relativt få undersøgelser, som er blevet gennemført, tyder det på, at niveauer på 60-250 mg / L  calciumcarbonat, er ønskelige for den bedste overlevelse, vækst og foderudnyttelse. Nogle euryhaline arter (såsom Pseudomugil cyanodorsalis) som holdes i ferskvand kan have højere krav.

pH
I Australien og New Guinea varierer pH i ferske vandløb naturligt  mellem de forskellige områder primært pga forskelle i grundvandsdannende geologi og vegetation. Men generelt har de fleste ferskvands-strømme en pH spredning fra 6,5 til 8,0. Der er selvfølgelig undtagelser fra denne generelle regel. Kystnære vandløb generelt spænder fra omkring 3,9 i tannin-farvede vandløb i forbindelse med kysternes hede, til 8,8 i vandløbs udspring i nogle områder.. Skovområder og kystnære områder med høj nedbør har generelt den laveste pH-værdi. Naturligt lavt pH også opstår på grund af sæsonmæssige fugtning og tørring af tørveholdig jord i vådområder og vandløb. I områder med stærkt basisk undergrund ligger den naturlige pH generelt i intervallet 7,0-8,5.
Der er ikke et bestemt pH værdi-område for regnbuefisk i akvarier , men en gradvis forringelse af deres helbred er sandsynligt, da pH-værdierne er ændret fra deres naturligt foretrukne område. Regnbuefisk vil overleve rimeligt godt i vand med et pH-område på 6,0 til 8,5. Hvis pH-målinger er uden for dette interval, reduceres vækst, deres slimlag kan tage skade, hvilket gør dem modtagelige for sygdomme. Ved værdier under 5,0 eller over 9,0,  kan  dødelighed, nedsat vækst og reproduktion forventes. Udfra min egen erfaring, virker de fleste regnbuefisk i fangenskab ikke til at trives i vand under pH 6, bestemt ikke over en længere periode. Der kan være nogle isolerede arter som har tilpasset sig ekstreme forhold med så lav pH som pH 4.0. Men et pH-interval på fra 6,5 til 7,8 er det som anbefales hvis man har regnbuefisk i akvarier

Temperatur
Regnbuefisk kan tåle et temmelig bredt temperaturområde og er blevet holdt i forholdsvis lange perioder ved  22 ~ 30C. En udbredt standard temperatur  er 24 ~ 25 C. Hede shock kan forekomme ved temperaturer over 36 C. En generel vedligeholdelse temperatur på 22 ~ 24 C er acceptabel, mens en stigning til 28 C kan bruges til avl.

Regnbuefisk er, i modsætning til pattedyr, ude af stand til at regulere deres kropstemperatur og er dermed afhængige  af temperaturen i deres omgivende miljø. Temperatur regulerer deres stofskifte og deres behov for at optage næringsstoffer. Derfor er temperaturen i fiskens miljø  en vigtig og endda den afgørende miljømæssige faktor som betinger vækst, metabolisme og ernæringsmæssig effektivitet. Faktisk påvirker temperaturen alle biologiske og kemiske processer i et akvarie.
 
Regnbuefisk udviser typisk  en stor bredde i vækstrater, afhængig af betingelser såsom mad, plads, antal,  konkurrence og vandtemperatur. I de tropiske vande, som har fremherskende høje temperaturer, vokser regnbuefisk generelt hurtigere, modnes yngre, og har en kortere levetid end regnbuefisk i tempererede farvande. Regnbuefisk i akvarier kan dog udvise stor variation i størrelse, vækstrate og levetid.

I deres naturlige miljø  udsættes mange regnbuefisk for temperaturer, der varierer betydeligt. Dette er afhængig af størrelsen og dybden af vandområdet, vandets bevægelse, om det udsættes for sol eller ligger i  skyggen som regnskovs vandløb, tidspunktet på dagen og årstiden. Et dybt overskygget backwater-område kan for eksempel være overraskende køligere end et lavvandet område, der er udsat for solen.
Der er rapporteret om en spændvidde mellem det laveste 5 C grader til højeste 38 C, og endda højere i lavvandede vandområder som er udsat for fuld sol midt på dagen. Temperaturerne i disse vandområder svinger  normalt med 8 til 12 C hver dag. Men disse temperaturer er forhold, som vilde regnbuefisk er nødt til at kunne overleve og anbefales ikke ved akvariehold

I deres naturlige miljø, kan regnbuefisk søge efter bedre vilkår ved at svømme ind i koldere eller varmere vand. Men i fangenskab er dette ikke muligt. Hver art har et foretrukkent eller optimalt temperaturinterval, hvor den vokser bedst. Ved temperaturer over eller under det optimale, reduceres vækst  og dødelighed kan forekomme ved ekstreme udsving.

Det skal bemærkes, at overlevelsesraten for regnbuefisk i deres naturlige habitater aftager drastisk, når vandtemperaturen er høj, og  ofte dør de ved temperaturer over 36 C. Disse stigninger i temperatur er udbredt i tropiske vandområder i Australien i slutningen af tørtiden. Selv om dødsårsagen  mere sandsynligt er faldende iltindhold end de høje temperaturer

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top