Denne artikel er skrevet af Kristian Adolfsson ©

Oversat af Jan Winther

 

 

Indledning   

Mange fisk fra tropiske områder har perioder hvor de leger p.g.a. periodiske omskiftninger i det naturlige miljø. Oftest leger de i begyndelsen af regntiden eftersom fødetilgangen øges og også muligheden for at ynglen kan skjule sig, stiger. At forsøge at skabe de samme ændringer som sker med miljøet i regntiden, i akvariet, kan være en måde at få gang i legen hos arter som er meget svære at få til at yngle. Mange arter er så lette at få i leg, at man ikke behøver at lave alle de foranstaltninger som er beskrevet herunder, men hos visse arter og artsgrupper kan det være nødvendigt. Begynd med at følge de generelle regler for opdræt af en bestemt artsgruppe. Lykkedes det ikke, så prøv at bruge forslagene herunder.

Følgende er en sammensætning af hvordan man kan opdrætte fisk som kommer fra områder med tørke- og regntider som f.eks. Amazonas- og Rio Negro områderne i Sydamerika. Listen er sammensat af materiale fra en stor mængde kilder, både fra bøger og Internettet, samt af egne erfaringer med opdræt af maller og tetra’er fra Sydamerika.

Denne simulering af tørke- og regntid tager ca. 4 uger at gennemføre. Ved hjælp af en enkel variant er det lykkedes at opdrætte bl.a. Panague nigrolineatus, Sturisoma sp. og siamesisk algeæder (Crossocheilus siamensis), hvilket anses for at være meget svære at opdrætte.


Legestimuli (triggers), i naturen.


Herunder følger en liste over de forskellige forandringer som sker ved regntidens begyndelse og som kan sætte gang i legen. De er ikke listet i nogen specielt rækkefølge, og hvad en bestemt art kræver for at gå i leg er ikke beskrevet.

1. Lavtryk

    Efter en lang periode med højtryk i slutningen af tørketiden, falder lufttrykket samtidig med at det begynder at regne. 

2. Øget fødemængde.

    Efter en sulteperiode under slutningen af tørketiden stiger fodertilgangen drastisk. Visse arter ser ud som et skelet ved tørkeperiodens slutning og har måske ikke fået noget mad i mere end en måned. De æder endda bundslam og rådnede plantedele for at få bare lidt næring i sig.

3. Ændring af fodersammensætning.


    Under tørkeperioden kan den knappe føde bestå af bundlevende dyr (røde myggelarver) og formuldede plantedele. Da regnperioden begynder, ændres føden til insekter som falder ned på vandoverfladen, myggelaver (specielt hvide og evt. sorte) og andre vandinsekter, pollen fra blomster, frø, frugter, friske blade, samt æg og yngel fra andre arter som er begyndt at yngle tidligere. 

4. Øget vandstrøm.


    Regnen medfører en øget gennemstrømning af vandet. Fiskene tvinges til at være mere aktive. Visse arter vandre f.eks. op ad strømmen for at komme til mere rolige og stilleflydende vande for at yngle. 

5. Øget iltmængde.


    Regnen som falder på vandoverfladen øger iltmængden i vandet. Den øgede vandstrøm gør også at iltmængden øges i vandet. I mange tilfælde er en høj iltmængde en forud-sætning for at æg og yngel skal kunne klare sig under den første tid. 

6. Fortynding af opløste stoffer i vandet.


    Jo længere tørketiden står på, desto mere vil salte, humuss-toffer og organisk materiale koncentreres i den vandmængde der er tilbage. Når regnen kommer, mindskes koncentrationen af de ovennævnte stoffer p.g.a. fortynding. Vandet fortyndes med regnvand som har nul i hårdhed, hvilket gør at hårdhed og ofte pH i vandet falder. 

7. Forandringer i vandtemperaturen.    Vandtemperaturen synker oftest p.g.a. skyet og tåget vejr samt det kolde regnvand. Hvor stor forskellen er afhænger meget af hvorfra fiskene kommer. I højlandsterræn er temperaturforskellene oftest større end nede i lavlandet (omkring 10°C i forhold til nogle enkelte grader) 

8. Forandret vanddybde.    Den øgede vandmængde gør at vandoverfladen stiger. Vandtrykket ved bunden bliver større og fiskene får et større tryk på den vertikale led. Der bliver også længere til vandoverfladen for de arter som går op til overfladen for at få luft.

9. Legepladser bliver tilgængelige.


    I slutningen af regnperioden er der ofte bare vand i midten af en flod eller bæk, og der findes der meget lidt vegetation og gemmesteder. Fiskene kan med øget vanddybde søge efter nye oversvømmede områder med f.eks. vegetation, rødder, trægrene og skygger for at kunne gemme æg og give ynglen en bedre chance for at skjule sig.

10. Forandringer i lyset.


    Lysmængden og lyslængden mindskes p.g.a. overskyet og tåget vejr, som hører sammen med regnen. Visse dele af døgnet kan være meget mørke under de mest intensive regnvejr. Med flere skyer på himlen, varer det også længere hen på morgenen inden det bliver lyst, og det bliver hurtigere mørk om aftenen.
Selv den vinkel som lyset falder på, varierer fra årstid til årstid. Vinkelen varierer mere jo længere væk man kommer fra Ækvator.
Bemærk at flere arter vil have det helt mørk for at lege, (de lever under tæt vegetation og inde blandt trærødder).

11. Øgede mængder af planteplankton.


    Når regntiden begynder øges mængden af plankton i visse søer og vandløb. Dette er også et signal til voksne fisk om at nu er det tid til at yngle, eftersom der nu findes føde for selv de mindste fiskeyngel. 

12. Det rette tidspunkt på året.


    Visse arter har et meget stærk biologisk ur, som fortæller hvornår regn- og tørketiden kommer til deres udbredelsesområde. 

13. Andre fisk yngler.


    Hormoner i vandet fra andre fisk som leger kan påvirke en anden art til at starte legen. 

14. Lyd.


    Selv regnens plask mod vandoverfladen kan være et signal til leg. Det samme gælder ved torden.


Hvordan omsætter vi så disse punkter i akvariet?


Herunder gives der forslag på hvordan man kan simulere de forskellige stimuli som er blevet listet herover, og forslagene følger samme rækkefølge som ovenfor. Hvilke punkter man vælger at anvende, hænger sammen med den art man skal opdrætte. Visse arter behøver kun et fåtal, f.eks. god fodring og et vandskift med en lavere vandtemperatur, mens andre kræver de fleste punkter i listen.

1. Lavtryk.


    Mange har sagt og skrevet, at deres fisk har leget ved lavtrykpassager. Samme art kan dog i mange tilfælde også lege under højtryk, forudsat at de rette betingelser er til stede. Lavtryk er givetvis umuligt at simulere i et akvarium, med mindre man holder et vågent øje med vejrprognosen og starter en simuleret regnperiode i forbindelse med en lavtrykspassage. Et barometer kan være godt at have, for at tjekke udviklingen på lufttrykket.

2. Øget fodermængde.


    Hvis fiskene er i en god kondition når de sættes til leg, klarer de uden problemer at sulte i flere uger. Når man derefter begynder at fodre igen, kommer deres instinkter til live og de begynder at lege.

3. Ændring af fodersammensætning.


    En ændring af fodersammensætningen kan udløse en leg. I visse floder og søer i Sydamerika stiger mængden af myggelarver og især de hvide myggelarver, ved regntidens start. Hvis man lader være med at fodre med myggelarver et stykke tid før man sætter en fisk til leg, og derefter ved begyndelsen af den simulerede regntid starter med at fodre med myggelarver, er blot en metode til at simulere forandringen i foderet.

4. Øget vandstrøm.


    Det løses enkelt med forskellige former for pumper og filtre. Visse arter lægger sine æg der hvor der er mest strøm i akvariet, f.eks. foran udstrømmeren på filtret. 

5. Øget iltmængde.


    Anvend luftdrevne filtre og luftsten. Man kan også lade et motorfiltre "plaske" i overfladen, for at øge iltmængden. En diffusor kan også monteres på visse filtre hvor man derefter leder luften ind i vandstrømmen via en luftslange. Luften bliver herefter fordelt ud akvariet i den kraftige vandstrøm fra udstrømmeren af filtret. 

6. Fortynding af opløste stoffer i vandet.


    Opbyg et højt indhold af humusstoffer (f.eks. tørv og spagnum) og salte (plantegødning, kalciumcarbonat, magnesiumsulfat) under simulering af tørketiden. Stofferne i akvariet fortyndes derefter med så blødt vand som muligt, når regntiden skal begynde. 

7. Forandring i vandtemperaturen.


    Anvend et varmelegeme får at holde temperaturen oppe under tørkeperioden. Tænk på at visse arter ikke kan klarer alt for høje eller lave temperaturer, og at visse fisk elsker varmt vand og kræver en høj temperatur for a lege. Det er måske disse arter der søger hen til oversvømmede græs- og buskområder, hvor solen opvarmer det lave vand, for at lege.

8. Forandring af vanddybden.


    Sænk vanddybden til 25% af den normale under tørkeperioden. Derefter øges vandstanden til normalt niveau over nogle dage, i forbindelse med at regntiden begynder. Visse arter kan lege på oversvømmede græsmarker eller andre oversvømmede områder og kan derfor kræve at vanddybden mindskes før de begynder at lege. 

9. Legepladser bliver tilgængelige.


    Lav om på indretningen af akvariet. Hvis man ikke har grus i akvariet sættes planterne ned i potter med grus, flyt rundt på huler og rødder, for at skabe et nyt miljø. 

10. Forandringer i lyset.


    Lysmængden: Har man flere lysstofrør/glødelamper på akvariet er det måske godt at slukke dem alle sammen undtagen et, eller udskift pærerne til nogen der er svagere. Et andet alternativ kan være at lægge avispapir mellem lampen og dæksglas.

Lyslængden: Ved Ækvator er lyslængden ca. 12 timer hele året. Jo længere væk fra Ækvator man kommer, desto større forskelle er der mellem årstiderne. Forlæng tiden inden lyset tænder om morgenen med 1-2 timer og sluk lyset 1-2 timer før om aftenen. Anvend et tænd-og-sluk-ur.Lysvinklen: Svær at simulere i et akvariet. Akvariet kan evt. stilles ved et vindue eller man kan bruge spotlights, som tændes og slukkes i en bestemt rækkefølge. 

11. Øget mængde af planteplankton.


    Det kan være svært at simulere en forøgelse af plankton i akvariet, men man kan prøve med en infusoriekultur. Selv om det ikke stimulere til leg, kan det være godt som startfoder for visse arter med meget småt yngel. Man kan endda prøve at fodre med nyklæggede artemia eller noget andet meget småt levende foder.

12. Rette tidspunkt på året.


    Vildtfangede fisk kan kræve at det skal være regntid i det område de kommer fra, før de begynder at lege i vores akvarier. Kontroller nøjagtigt hvorfra i verden arten kommer fra, og hvornår regntiden begynder netop i det område. Opdrættede fisk har oftest intet begreb om hvad der er regntid og hvad der ikke er, og kan derfor ofte opdrættes hele året. Det samme kan gælde vildtfangede ungfisk. Hvis de ikke har oplevet en regnperiode kan det være lettere at opdrætte dem på et andet tidspunkt end de normalt yngler i naturen. 

13. Andre fisk yngler.


    Opdræt en nem fisk i det samme akvarie som en der er svær at opdrætte. Det fungere som en naturlig hormonbehandling. Et alternativ kan være at opdrætte en let art i et andet akvariet, og derefter bruge vandet i akvariet til de lidt mere besværlige arter.

14. Lyd.


    Tilsæt vandet gennem en plexiglasplade med en masse små huller i. Dråberne som falder igennem, simulerer regnen som slår mod vandoverfladen.


Yderligere varianter som anvendes af opdrættere er:

Filtrering over kalk under simulering af regntiden. Der er rigtigt nok at det gør vandet hårdere men det kan være forandringen i vandets sammensætning, der gør at visse arter går i leg.


Flyt de opfodrede fisk fra et akvarium som mangler de optimale forhold for leg (f.eks. dårligt med legesubstrat, "forkerte" vandværdier, mange andre fisk som "forstyrrer" osv.) til et akvarium med de rette betingelser for opdræt. Selve flytningen sammen med alle de forandringer som sker kan få fisken til gå i leg (en god metode til at opdrætte mange tetra-arter).


Infusoriekultur.

Infusorier omfatter bl.a. hjuldyr (roratorier), tøffeldyr (paramaecium), urdyr (vorticella) og trompetdyr (stentor).

Vælg et af de materialer der er listet herunder og kom det i noget vand. Efter et par dage begynder vandet at blive mælkeagtigt hvidt at infusorier. Den bedste produktion har man efter ca. 2 uger. Den enkleste måde at fodre på er at tage sprøjte og suge en lille mængde væske op og sprøjte den ned i akvariet med yngel.

Der findes et antal forskellige metoder på hvordan man laver infusorier. De enkleste og som giver det mest varierende foder er:

Hø, nyslået græs

Læg en lille håndfuld hø eller græs i en liter vand, det behøver ikke være specielt meget. Denne metode giver en stor mængde af forskellige typer af infusorier på et par dage.
Husk at anvende græs og hø som ikke har stået for nær på veje og andre forureningskilder. Yngel er meget ømfindtlige overfor forureninger.

Protogen

Det er et granulat som kan købes i akvariebutikker. Det består af tørrede infusoriedyr som begynder at formere sig når man lægger dem i vand. Følg instruktionen på pakken.Hvad kan man få brug for?


Listen herunder indeholder en række ting som kan være nød-vendige for at starte et opdrætsakvarie op. Visse ting behøves kun ved opdræt af specielle arter.

Et akvarie med den rette størrelse, selvfølgelig.
Varmelegeme som kan klare at være helt under vand.
Lampe, helst med flere lysstofrør eller pærer.
Tænd og sluk ur
Filter med stor pumpevolumen (3-4 gange akvariets indhold pr. time).
Luftpumpe med luftsten
Barometer
Rødder
Kokusskal
Potter af ler
Vandslanger, PVC rør
Den rigtige grustype
Større sten uden skarpe kanter
Passende planter
Mopper af syntetisk garn
Filtervat
Avispapir
Halm
Tørv/spagnum/bark/blade
Vitaminpræparater
Korrekt foder
Kalciumcarbonat (CaCO3) og magnesiumsulfat (MgSO4)
Plantegødning til akvariebrug

 


Forslag til et opdrætsforløb.


Forberedelser og generelle tips.


Udvælg et akvarie med den rette størrelse i forhold til den art, som skal opdrættes. Akvariet skal have en volumen som er tilstrækkelig stort til at fiskene skal kunne klare sig på kun 25% af akvariets rumindhold. Det vigtigste man skal tænke på er at iltindholdet bliver tilstrækkelig højt uden filter og gennemluftning. Det skal indrettes med skjulesteder f.eks. rødder og lidt planter. Akvariet skal se ud som i slutningen af regntiden med relativt få planter men med mange skjulesteder så fiskene ikke bliver stressede.

Bundlag

Om man skal have bundlag i akvariet eller ej, kan diskuteres. Det mest almindelige er at man har en eller anden form for grus eller sand, men man kan også anvende spagnum eller filtervat.

Fordele med bundlag

Fiskene generes ikke af reflekser fra bundglasset


Visse arter trives bedst med en lys bund, og andre bedst med en mørk. For Corydoras gælder det i mange tilfælde at en art med lys grundfarve skal have en lys bund og omvendt.
Mange arter vil gerne søge efter føde i gruset
Mindre risiko for svampeangreb på bundlevende yngel (som f.eks. Corydoras)
Æg som falder til bunden kan være svære for forældrene at finde og æde hvis de falder ned mellem stenene i gruset.


Ulemper med bundlag


Svært at se om alt mad bliver spist op

Æg som falder til bunden kan være svære for forældrene at finde og æde hvis de falder ned mellem stenene i gruset.

Hvis du ikke ved hvordan fiskene leger bliver du nød til at prøve indrette akvariet med lidt forskelligt. Planterne kan varieres med storbladede planter (Javabregne, sværdplanter, Anubias, Hydrocotyle), fintløvede planter (Myriophyllum, Cabomba, vandpest), smalbladede planter (Vallisneria) og andre (Javamos, Najas). Plant gerne de store planter i potter som helt enkelt kan løftes ud og ind af akvariet. Brug rødder, PVC-rør i forskellige diametre osv. Plasticplanter kan også bruges. De har den fordel at de let kan desinficeres og gøres fri for bakterier, snegle og lign.

Akvariet skal være fyldt med vand og holde den samme temperatur som vandet fra det akvarie fiskene kommer fra. Husk at vandet skal være skiftet for nyligt (dvs. ingen nitrit og nitrat).

Et filter med justerbart udstrømning bør anvendes.

Lampen skal kunne give en god belysning.

Varmelegeme monteres således at den ligger vandret langs bunden, men dog så tilgængelig at man kan komme til at ændre på temperaturen. Det skal være et varmelegeme af en god kvalitet, som kan tåle at være helt under vand.

Dæk side- og forruden til med pap så fiskene ikke bliver forstyrret når man bevæger sig rundt om akvariet.

Fiskene skal ikke fodres med hvide og sorte myggelaver inden de sættes til leg. Fodr i stedet med røde myggelarver, frossen artemia, mikroorm, rejemix, salatblade, ærter, gulerødder eller hvad nu fiskene normalt lever af.

Find noget kogt tørv, spagnum, blade, tørveekstrat el. lign. Dette skal anvendes til at øge mængden af de opløste mængde af partikler og humusstoffer. Husk at have en karbonathårdhed på mindst 2-4 så pH-værdien ikke falder for drastisk når du tilsætter tørven.

Udvælg friske og kønsmodne fisk i det rette forhold mellem hanner og hunner afhængig af arten, og kom dem i opdræts-akvariet. De skal være i god foderstand for at kunne klare en 2 ugers tørkeperiode uden mad.


Simuleringsskema.

Slut på regntiden. Der er stadig en del mad og vandniveauet er ikke begyndt at synke endnu.

1. dag. Fodr ca. 1/10 af normal dosis. Belysningen skal nu have en mellemniveau mellem fuld styrke og "skyet", ca. 14 timer. Fuld styrke på filteret.


2. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%, fodr 1/10 af normal dosis. Tilsæt lidt kalciumcarbonat og magnesiumsulfat for at øge total og karbonathårdheden med 1 grad. (Et alternativ er at tappe ca. 20% af vandet og tilsætte halvdelen af det udskiftede akvarievand med vand fra vandhanen. Tilsæt en dosis plantegødning. Følg instruktionerne på flasken (det giver flere opløste salte i vandet).


3. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%, spring fodringen over. Forøg temperaturen med ca. 1 grad.

4. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%. Forøg total og karbonathårdheden med 1 grad. Fodr 1/10 af normal dosis. Læg tørv, spagnum, blade osv. i vandet. Dette skal blive liggende i de kommende dage.

Tørketiden begynder. Fodertilgangen mindskes og ophører helt. Vandniveau og gennemstrømningen mindskes. Temperaturen stiger i det tilbageværende vand.

5. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%, hop over en fodring. Forhøj temperaturen med ca. 1 grad. Formindsk udstrømningen fra filteret. Check pH-værdien.


6. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%, fodr 1/10 af normal dosis.


7. dag. Sænk vandniveauet med ca. 10%. Forhøj total og karbonathårdheden med 1 grad. Der fodres ikke igen før på den 21. Dag. Temperaturen forhøjes med 1 grad.


8. dag. Vandniveauet sænkes med ca. 10%.


9. dag. Vandniveauet sænkes med ca. 10%. Total og karbonathårdheden forhøjes med 1 grad. Luk for evt. udluftning. Fjern filteret og rengør det. Lad nu filteret arbejde i et andet akvarie så det har en fungerende bakteriekultur, når det skal tilsluttes igen om en uge.


10. dag. Vandniveauet sænkes med ca. 10%. Vandniveauet skal nu være nede i 25% af akvariets volumen. Temperaturen skal nu være ca. 28°C. Læg mere tørv, spagnum osv. i vandet. Tilsæt plantegødning. Forøg belysningen til maksimal styrke. Fjerne eventuelle flydeplanter. Start en infusoriekultur. Check pH-værdien. Lad fiskene få fred og ro.


11-19. dag. Fiskene skal have fred og ro.

Regntiden begynder. De første skyer ses på himlen, men det er ikke begyndt at regne endnu.


20. dag. Rengør filteret som har kørt i et andet akvarie. Formindsk belysningen, både intensitet og længde (til ca. 10 timer). Fjern tørv, spagnum, blade osv. Check pH-værdien.


Den første regn falder.


21. dag. Læg nogle flydeplanter i akvariet. Sæt flere planter af den type som fiskene gerne vil have for at lege i akvariet. Tilsæt så rent og blødt vand som muligt, (gerne osmosevand) svarende til at værdi af 20% akvariet volumen. Vandet skal have en temperatur på ca. 3 grader lavere en temperaturen i akvariet. Sæt filteret på og start det op på halv styrke, hvis det er muligt. Eventuelt kan man slukke belysningen midt på dagen, for at simulere kraftigt overskyet vejr. Sænk temperaturen på varmelegemet med 2 grader. Fodr to gange med f.eks. hvide og sorte myggelarver og evt. nyklækkede artemia. Tilsæt infusorier så vandet bliver lidt uklart.


22. dag. Tilsæt det der svarer til 20% af akvariets volumen. Vandet skal have en temperatur der ligger 5 grader lavere end temperaturen i akvariet. Filteret skal nu kører på fuld styrke, og gerne så det "plasker i overfladen". Sænk temperaturen på varmelegemet med yderligere 2 grader. Fodr rigeligt og ofte. Tilsæt infusorier så vandet bliver lidt uklart. Tilsæt vitamindråber og plantegødning, følg instruktionerne for det pågældende præparat.


23. dag. Tilsæt det der svarer til 20% af akvariets volumen. Vandet skal være 5 grader under temperaturen i akvariet. Sæt gennemluftning på akvariet svarende til ¼ styrke. Sænk temperaturen på varmelegemet med 2 grader. Fodr kraftigt. Tilsæt infusorier så vandet bliver lidt uklart.


24. dag. Sluk for varmelegemet forudsat at fiskene kan klare lave temperaturer. Gennemluftning kører nu på ½ styrke. Fyld akvariet helt op. Har du mulighed for at lufte ud om natten således at temperaturen falder yderligere, så gør det. Man kan også lægge et køleelement (stadig forudsat at fiskene kan klare de lave temperaturer!). Fodr meget kraftigt. Tilsæt infusorier så vandet bliver lidt uklart.


Højdepunktet på regnperioden.


25. dag. Fuld kraft på gennemluftningen. Udskift 50% af vandet. Fodr kraftigt og tilsæt infusorier.


26-? dag. Forsæt som 25. Dag til fiskene leger!

 

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top