Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Pseudomugil furcatus - hanner

 

Pasning & Pleje

Pasning og pleje af regnbuefisk i fangenskab er relativt simpelt for så vidt angår de generelle akvarie betingelser - det er en af de nemmeste fisk at holde. Dog har regnbuefisk en række grundlæggende krav for at overleve og trives fra dag til dag, for at yngle og opretholde en bestand over længere sigt. Regnbuefisk er levende væsener, og kræver egnede forhold, korrekt ernæring, og en stress-fri tilværelse, hvis de skal vokse og forblive sunde. Et par af de mere hårdføre arter kan overleve uden nogen særlig indsats fra din side. Men hvis du vil være god til at holde regnbuefisk så må du gøre en indsats for at lære nogle grundlæggende akvarie principper for at bevare og passe dem.

 

Praktisk erfaring kan kun opnås over tid og ved at opleve akvarie miljøet. Det er en kombination af at lære om akvariehold og dine erfaringer, som vil gøre dig til en vellykket akvarist. Den egentlige læring, som kræves, er forholdsvis let og belønningen er så meget større. At holde fisk er en dejlig hobby og en god måde at tilbringe sin fritid. Men mere end nogle få akvarister har set beboerne i et usundt akvarie dø, fordi de havde undladt at lære om det grundlæggende. Hvis du ikke har tid til at lære det basale, så foreslår jeg (Adrian R. Tappin), at du seriøst overvejer om du skal holde regnbuefisk i fangenskab.

 

Vellykkede opsætninger kan variere fra et standard 55-liters akvarium med et beskedent kasse filter som koster meget lidt, til et stort 650 liters akvarium med indviklet sive filtrering, Co2 tilsætning og computer drevne belysningssystemer. Nogle hobbyfolk tror, at jo dyrere det livsunderstøttende system er, jo bedre vil deres succes være. Men alle akvarier uanset hvor enkle eller hvor specialiserede de er, deler de samme principper for at sikre regnbuefiskenes trivsel.


Når man skal vælge et akvarium anbefales man ofte at anskaffe den største størrelse, som man har råd til. Men alle størrelser kan holdes med held, selvom akvarier mindre end 55 liter ikke er værd at overveje. Problemet med små akvarier er at der kan ske en så hurtig nedbrydning af miljøet i akvariet, at akvaristen ikke er i stand til at løse problemet tidsnok til at redde fiskene. Det lille 55 liters akvarium er ofte det mest populære størrelse hos nye akvarister fordi det er rimeligt i pris. Men problemerne opstår når man tror at denne størrelse akvarium kan mere end det som er realistisk muligt.

 

Regnbuefisk er fisk som svømmer midt til overflade i akvariet og de kræver tilstrækkelig plads at svømme på. Det er derfor klart, at formen på det akvarium hvor regnbuefiskene holdes er af stor betydning for dem. I et lille akvarium vil de føle sig stresset hvilket resulterer i problemer med sygdom. Overflade arealet er mere vigtigt end dybden. Dybden af akvariet er uvæsentlig, bortset fra at det må aldrig blive så smalt eller så dybt at vandplanterne ikke kan gro ordentligt. Dybden i et akvarium med regnbuefisk kan være alt fra 30cm til 60cm, i forhold til overfladerne. Akvariebredden bør være mindst 45 cm, især for de større arter.

 

Den helt afgørende faktor for at holde regnbuefisk i fangenskab er vandkvaliteten. Vandkvaliteten er lige så vigtig for regnbuefisk som luftkvaliteten er for dig og mig. Hver partikel af affaldsstof i akvariet vil påvirke sundheden for dine regnbuefisk, og bestemmer ikke kun, hvor godt de vil leve og vokse, men også om de overlever. I fangenskab er nogle vandkvalitets faktorer mere vigtige, f.eks kvælstofholdigt affaldsniveau, opløst ilt, pH og temperatur. Andre, såsom alkalinitet, hårdhed, og klarhed har nogen indflydelse, men normalt ikke signifikant. Hver vandkvalitets faktor er i et samspil med og har indflydelse på andre parametre, undertiden på meget komplekse måder. Hvad kan være skadeligt og forårsager dødelighed i en situation kan være harmløse i en anden. Regelmæssig testning af dit akvarievand og dit vand fra hanen er vigtigt, og det bør give dig mulighed for at opdage og korrigere problemer, før dine fisk påvirkes negativt. Derfor er viden om test af vand og fortolkning af resultaterne vigtige for et vellykket hold af regnbuefisk i fangenskab.

 

Den første overvejelse er tilgængeligheden af en god kvalitets vandforsyning til at fylde akvariet. Den mest almindelige kilde er det lokale vandværk. Regnvand hentet fra en veletableret vand-tank kan bruges. Men, regnvand ikke er rent vand, fordi det har gasser og en række andre partikler fra atmosfæren opløst i sig, som kan omfatte kuldioxid, ilt, kvælstofoxider, svovldioxid, støv, pollen, bakterier og mange andre forbindelser. Denne forskel varierer efter beliggenhed og nærhed til havene, til industri, byer og andet. Brug af regnvand i akvariet kan have en række fordele ved at give en langt mere naturlig vandkilde til dine regnbuefisk. Dog bør regnvand ikke udelukkende anvendes. Regnvand indeholder ingen af de væsentlige sporstoffer, som fisk har brug for, og samtidig har det ingen bufferkapacitet til at stabilisere pH-værdien. Det kan dog blandes med en vis procentdel af almindeligt vand. Det er muligt at skabe forskellige vandforhold på denne måde, for eksempel kan du sænke vandets hårdhed og pH værdi i dit normale almindeligt vand. Overfladevand fra et naturligt vandløb eller dam kan ikke anbefales, da det kan indeholde forurenende stoffer, sygdomme, skadedyr eller parasitter, alle disse ville kunne skade akvariets økosystem.


De fleste akvarister vil fylde deres akvarium med vandværksvand fra hanen. Men dette vand har ofte været udsat for mange forandringer. Hvis disse forandringer er indenfor de parametre som fiskene kan vænnes til, så kan der normalt skabes gode betingelser. Den hjemlige vandforsyning i de fleste byer og småbyer, er, hvis den er egnet til menneskeligt forbrug, også normalt egnet i akvarier.
Ikke desto mindre, er den kommunale vandforsyning typisk behandlet med chlorforbindelser for at kontrollere bakterier og gøre det egnet til at drikke. Hvis anvendt til fiskehold, skal disse stoffer fjernes eller neutraliseres med kemikalier beregnet til formålet. En uge med konstant udluftning vil drive klor ud af det meste byvand, hvis klor kilden er flydende eller gasformigt klor. Dog har mange kommunale vandforsynings myndigheder skiftet fra at bruge klor til at bruge Chloramin. Chloramin er en sammensætning som dannes ved blanding af ammoniak og klor i vandet. Chloramin er meget stabil og kan ikke let drives ud, selv ved kraftig udluftning. Chloramin er meget giftigt og høje niveauer kan medføre at alle regnbuefisk dør inden for 24 timer. Den faktiske giftighed vil afhænge af den enkelte fisk, vandtemperatur, og opløst organisk indhold i akvariet vand. De fleste regnbuefisk vil vise alvorlige tegn på stress eller dø på niveauer over 0,01 mg/l. Nogle arter er særligt følsomme, og vil dø med selv den mindste smule i deres vand.


Det er værd at bemærke, at den kommunale vandforsyning ofte ændrer karakter, og skal regelmæssigt testes fra tid til anden for forurenende stoffer, ændringer i pH-værdier osv., ved hjælp af akvarie testsæt. Det er ikke ualmindeligt, at niveauet af kloraminer i kommunale forsyninger ændrer sig drastisk, for eksempel på grund af nogle lokale problemer, og i denne periode bør der anvendes særlige midler til at modvirke dette. Private vandforsyninger er ikke stabile i deres produktion heller, og bør kontrolleres regelmæssigt.


Mange hobbyfolk roder rundt med forskellige kemikalier eller stoffer i forsøg på at fastholde, hvad de betragter som naturlige vand forhold, men dette skaber ofte flere problemer end det løser. At genskabe de naturlige vandforhold som regnbuefisk kan findes i i naturen, kan synes ideel. Men, at skabe naturlige vand forhold i et akvarium er næsten umuligt.

 

Med henblik på at skabe et mere naturligt akvarie miljø er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af biologien og økologien for den pågældende art af regnbuefisk, og ikke mindst det miljø, som den lever i. De fleste regnbuefisk lever i tropiske og subtropiske klima i Australien og New Guinea. De optager stort set alle typer af ferskvand økosystemer, fra langsomt strømmende, sure, tannin-farvede vande i kystområder, sumpe og vandløb, til hurtigt strømmende klart vands regnskovs-vandløb, floder og  bifloder, laguner, billabongs og vandhuller i tørt ørkenland .

 

Et træk ved ethvert uberørt miljø er de mange forskellige naturtyper, der er tilgængelige. Få arter regnbuefisk trives i nøgne, golde levesteder. Levestederne skabes af klipper, træstammer, nedfaldne grene, vandplanter og vegetationen langs vandkanten. De fleste regnbuefisk er meget sociale og danne stimer i en del af eller i det meste af deres liv. Adfærden mellem kønnene synes også at variere med hunner som danner små grupper i populationen som forbliver sammen, mens hannerne svømmer længere omkring på udkig efter parringsmuligheder. Hanner kan også være meget territoriale og vil engagere sig i spektakulære finne-visende opvisninger i konkurrencer med rivaler om erhvervelse og beskyttelse af gyde-steder (nedsunkne trærødder, klipper, planter) tæt ved vandkanten. Hunner bevæger sig mellem gyde-områder, og inspiserer hannerne undervejs. Hanner spiller en aktiv rolle i kurmageriet til hunnerne og vil ofte svømme hen for at spille op til passerende hunner. I naturen har de en tendens til at gyde blandt stængler og rødder af breddens vandplanter, især når underlaget skråner op mod bredden.

 

De fleste akvarie miljøer er fuldstændig blottet for struktur. De er som regel konturløse, monotone indelukker, med ringe mulighed for de pågældende fisk for at have noget naturlig adfærd. De bærer ingen lighed overhovedet til fiskenes naturlige miljø og tætheden kan være op til 100 gange større end i naturen. Enkle tiltag som øget filter ydeevne, som at sørge for mørke baggrunde, naturligt bundlagsmateriale, strukturer under vandet, såsom drivtømmer, og flydeplanter forbedrer akvarie miljøet. Dette fører også til lavere niveauer af aggression, bedre sundhed og bedre vækstrater. Akvarie opdrættet regnbuefisk som tilbringer noget tid i udendørs damme forbedrer vækst, farve og overlevelsesprocent betydeligt. I dam miljøet er fiskene ikke alene udsat for naturlige temperatur og lys udsving, de har også adgang til en række af naturligt forekommende levende fødeemner.

 

Lad mig (Adrian R. Tappin) afslutningsvis sige, at i alle detaljer i forbindelse med pasning og opbevaring af regnbuefisk i fangenskab, er der ingen lærer så god som erfaring. På en hjemmeside som denne (http://members.optusnet.com.au/chelmon/Contents.htm) kan jeg kun foreslå nogle af de generelle retningslinjer, jeg har lært udfra mine egne erfaringer. Den daglige pleje og opmærksomhed, som en succes i så høj grad afhænger af, kan jeg ikke diktere. Hver hobbyist bliver nødt til at opdage de betingelser som passer til hans egen situation gennem erfaringer og praksis. De, der behandler et akvarium uforsigtigt eller ligegyldigt, vil snart blive træt af det, og efterfølgende opgive det. Forhåbentlig har jeg givet tilstrækkelig information til alle for at kunne foretage en vellykket pasning og hold af regnbuefisk.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top