Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Ny opsætning af akvarie

Mange uerfarne akvarister bliver skuffede over den ofte høje dødelighed af fisk som de oplever når de lige har startet et nyt akvarium op. Statistisk set vil så mange som 60% af de fisk, der sælges til nye akvarister til et nystartet akvarie dø inden for de første 30 dage. Almindeligt kendt som "New Tank Syndrome" (nystartet akvarie-syndrom) forgiftes disse fisk af høje niveauer af ammoniak, som opstår gennem den biologiske omdannelse af eller nedbrydning af fiskenes afføring, døde dyr og planter, uspist foder, bakterier og andre organiske stoffer. Yderligere ammoniak udskilles direkte i vandet fra fiskene selv.

I akvarie systemer, iltes ammoniak af nitrificerende bakterier til nitrit, som også er giftigt, og derefter til nitrat, som ikke er så giftige, i en proces, der normalt betegnes som den biologiske cyklus eller nitrifikation. Derfor er det afgørende for succes, at etablere og opretholde en tilstrækkelig sund bestand af nitrificerende bakterier, som er i stand til at reducere ammoniak niveauet, når fiskene bliver introduceret til det nye akvarium. Hvis de relevante bakterier ikke er til stede, eller hvis de rigtige fysisk-kemiske betingelser ikke opretholdes, vil nitrifikationen ikke fungere tilfredsstillende. Dette kan føre til en ophobning af giftigt ammoniak eller nitrit. Når dette sker vil fiskene blive stresset, og måske endda dø.

 


 
Ammonium i det nystartede akvarie vil fortsætte med at stige i 7 ~ 8 dage før det begynder at falde. Normalt er det ikke før 11 eller 12 dage efter opsætningen, at ammoniak koncentrationen falder til under 0,1 mg / L. Nitrit koncentration i samme nystartede akvarie kan nå koncentrationer af næsten 10 mg / L. Endvidere kan nitrit niveauet forblive højt i flere uger. Normalt er nitrit koncentrationen ikke faldet til under 0,1 mg / L tidligere end 25 til 30 dage efter, at akvariet blev opsat.

Ammoniak er giftig ved lave koncentrationer og skal fjernes i en grad der svarer til det der produceres, for at vandkvaliteten holdes på et passende niveau, som forhindrer at fisk udsættes for det. Kortsigtet (48-96 timer) har LC50  (lethal concentration/dødelig koncentration) for regnbuefisk været rapporteret ved koncentrationer på 0,57 ~ 0,75 mg / L. Alle unge (34 ~ 40 mm) regnbuefisk (Melanotaenia splendida) udsat for dette niveau døde. Nitrit forgiftning kan også være et problem i nyoprettede akvarier. Hvis en fisk dør i dit akvarium 12 til 15 dage efter at det er startet op, er det sandsynligt, at de bliver dræbt af højt nitrit niveau og ikke et højt ammoniak niveau. Tolerancen over for nitrit eksponering varierer meget hos fiskearter. På kort sigt (48-96 timer) varierer LC50-værdier 0,5-1,5 mg / L for mange fiskearter. Men der er kun få oplysninger om regnbuefisks følsomhed overfor stigende nitrit niveauer. Vandskift på 25% hver 2. eller 3. dag i de første tre uger vil kunne reducere de høje nitrit niveauer.
Det anbefales generelt, at på langt sigt bør ammoniak og nitrit niveauer i et akvarium altid være nul, når man bruger et almindeligt testsæt som kan købes i akvariebutikker. Tilstedeværelse af enten det ene eller det andet er en indikation af, at noget i systemet er ude af balance og bør anspore dig til at starte forbedrende foranstaltninger. Hvis lave niveauer af disse elementer fortsætter vil de forårsage kroniske problemer for dine fisk og øge deres følsomhed over for andre sygdomstilstande.
Når et akvarie nyopsættes eller genstartes efter rengøring, skal der gives tid til at de nitrificerende bakterier bliver etableret. Bakterier er til stede overalt og reproducere sig forbløffende hurtigt. Mange af disse bakterier lever i biofilm, som er placeret på alle overflader og især i biofilteret, men de er også til stede i vandet. I løbet af den tid, det tager for bakterierne at blive etableret kan ammoniak niveauet blive meget højt. Dette er et kritisk tidspunkt i akvariesystemet, fordi ammoniak niveauet kan stige hurtigere end det nedbrydes. Flere dage efter at have nået det højeste niveau, vil ammoniaknedbrydende bakterier omdanne ammoniak til nitrit. Når ammoniak niveauet begynder at falde, begynder nitrit niveauet at stige og fortsætter med at stige i nogle dage, indtil de nitrit forbrugende bakterier er tilstrækkelige til at forbruge nitritten og omdanne det til det relativt uskadelige nitrat. Denne cyklus er det som normalt omtales som kvælstofkredsløbet.
Det er ikke afgørende, at du forstår de indviklede metaboliske proces, som naturligt forekommende bakterier bruger til at oprette og vedligeholde denne cyklus. Dog er et rimeligt kendskab til de vigtigste trin i cyklussen, og hvilken effekt, det har på vandkvaliteten påkrævet. Den erfarne akvarist er imidlertid klar over vigtigheden af at etablere kvælstofkredsløbet hurtigt og med minimal belastning af akvariets fisk.


 

 
Kvælstofkredsløbet i akvarie systemer er vist herover. De to processer i kvælstofkredsløbet, som er af stor betydning i akvariet er nitrifikation (vist med grønt) og denitrifikation (vist i rød). Ammoniak oxyderes til nitrit og derefter til nitrat gennem en serie af biokemiske reaktioner som kaldes nitrifikation. Denitrifikation er primært en reduktion af nitrat til nitrogen gas ved hjælp anaerobe bakterier.


Det foreslåes ofte, at kvælstofkredsløbet kan startes kunstigt ved tilsætning af ammoniak, f.eks. ammoniumklorid, i akvarietvandet, således at det bliver muligt med en etablering af de nitrificerende bakterier før der tilsættes fisk. Det menes, at ved tilsætning af ammoniak, kunne den bakterielle reproduktion øges, og således afkorte den tid, det kræver for disse bakterier at blive etableret. Dog kan virkningen af udefrakommende tilsætning af ammoniumchlorid forlænge modningsprocessen dramatisk, og i nogle tilfælde så meget som 50 ~ 60 dage.


Det kan være en fordel at opstarte modningscyclussen før der kommes fisk i.  Dette kan gøres ved at pode akvariet med en ’opstarts’ bakteriekultur Podning med nitrificerende bakterier har en positiv effekt på nitrifikationen ved at forbedre ydelse og stabilitet. Nitrificerende bakterier er der som regel rigelig af  i gruset, bundlag eller filtre i et etableret akvarium, så mange hobbyfolk bruger en lille del af dette som en bakteriel podning. Erfaringen har vist, at podede filtre med filter materialer fra etablerede filtre kan reducere den tid det tager at opstarte et nyt.. Tidligere undersøgelser har vist, at med podning af ferskvands systemer med 3%  vådt filtermateriale fra et etableret filter faldt opstartsfasen af et nyt  akvarium med 48%. Tilsætning af 10% våd filtermateriale fra et etableret system kan reducere opstartsfasen til omkring 4 ~ 7 dage i forhold til 20 ~ 25 dage som det tager at fjerne ammoniak og nogenlunde samme tid for at nitrit fjernes. Men, podning med et vådt medie fra et etableret akvarium har en stor ulempe, som er at det kan medføre overførsel af sygdomme, selv efter at kvælstofkredsløbet er blevet etableret, da de smittefarlige bakterier kan overleve sådanne vilkår.
Der er mange kommercielle produkter på markedet i dag som påstås at være anvendelige til  dette formål. Dog kan kommercielle bakteriekulturer give variable resultater. Der skal udvises omhu for at forstå karakteren af de produkter og ofte hvad der ikke er angivet på etiketterne, eller måske slet ikke forstået af uinformerede fabrikanter. Nogle kommercielle produkter indeholder bakterie suppe, mens andre har en ammoniak-baseret sammensætning. Nogle bakterielle produkter er noget overvurderet og i virkeligheden er nogle påstande fejlagtige.


Som et alternativ til forkultivering kan  en gradvis tilsætning af fisk bruges. Når akvarie vand er stabilt, kan man  øge den organiske belastning til det ønskede niveau. Akvariet fyldes med et lille antal fisk. Bakterierne vil vokse på affald fra dyr og planter, og ligevægt vil blive etableret mellem mængden af affald, der produceres af fisk, hvirvelløse dyr og planter og bakteriel population. En stigning i affald, vil resultere i en stigning i bakterier, men reaktionen sker ikke med det samme.  Den nødvendige tid er en funktion af de betingelser, hvorunder bakterierne vokser og arten af  bakterierne selv. Når biofilterets bakteriebekultur øges for at klare den øgede belastning af ammonia, kan ekstra fisk tilføres. Men når denne teknik anvendes, kan vand skift være påkrævet. Skift omkring 15% af vandet hver 3. dag i de første 15 dage, så  bør  der ikke opstå nogen problemer. For at reducere den maksimale mængde af ammoniak er det vigtigt at sørge for at der ikke overfodres i akvariet.
Indtil for nylig har det været rapporteret, at nitrifikationen i akvariets biologiske filtrering udføres primært af organismer fra Nitrosomonas og Nitrosospira slægter. Imidlertid har nyere undersøgelser vist at der er en udbredt tilstedeværelse af unikke ammoniak-oxiderende archaea (bakterie-lignende organismer), som tilhører Archaea riget. Ny forskning viser, at archaea som er i stand til at  ilte ammoniak  er allestedsnærværende i hav-og ferskvand miljøer. Den fylogenetiske mangfoldighed og artsrigdom af ammoniak-oxiderende archaea og bakterier blev undersøgt i akvarie biofiltrering systemer. Resultaterne viste, at der var en større artsrigdom af ammoniak-oxiderende archaeas  end  af ammoniak-oxiderende bakterier. Men, relevansen af ammoniak-oxiderende archaeas i akvarie systemer er fortsat ukendt. Forskellige heterotrofe bakterier, alger og svampe er også blevet rapporteret at have nitrificerende aktivitet, om end i et langsommere tempo end nitrificerende bakterier. Derfor er processen med nitrifikation  langt mere kompleks end angivet i de fleste akvarie lærebøger.

Det er bedst ikke at tilføje fisk til et nyetableret akvarie, før den biologiske cyklus er blevet etableret og ammoniak og nitrit niveauer er nul. Dette kræver forskellig tid, men det bør generelt være sikkert at begynde at tilsætte fisk efter 21 ~ 28 dage, men brug test til at overvåge processen. Alle akvarister bør have et ammoniak og nitrit test-sæt og vide, hvordan man bruger dem. Man skal overvåge vandkvaliteten og være i stand til at korrigere eventuelle problemer, når og hvis de opstår, da der er ikke megen tilgivelse, hvis noget går galt.


Tæthedsgrad af fisk i akvariet.

Tæthedsgraden, - dvs  den mængde vand som er til rådighed for en enkelt fisk, kan være en væsentlig sundheds faktor. Desværre er folk, der begynder at holde akvarier som regel for ivrige efter at få så mange fisk som muligt, og de fleste af de problemer, som overhaler deres bestræbelser stammer fra sådanne over-belastning. Et stort antal fisk begrænset på den relativt lille mængde plads i akvariet kan ofte føre til nedsat vækst og sundhedsmæssige betingelser, og inden længe kan det  ende med døden. Dette er på grund af nedsat ilt niveau og øgede giftige stoffer som ammoniak og nitrit.

Selv om der er mange matematiske formler til at beregne hvor mange fisk et akvarie har kapacitet til at rumme, er disse stort set uden værdi. Opretholdelse af vandkvaliteten er den bedste metode til at bestemme belægningsgraden. Start med et meget lille antal af fisk og tjek vandkvaliteten ved hjælp af test for ammoniak, nitrit og pH. Flere fisk kan tilsættes gradvist, bygget op gennem de måneder, hvor  akvariet modnes, så længe vandkvaliteten  ikke er blevet dårligere. I sidste ende skal dine egne iagttagelser og testresultater hjælpe dig med at afgøre, hvad der er et sikkert antal fisk til netop din situation. Vigtigst af alt er at der ikke tilsættes for mange fisk til akvariet på samme tid.JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top