Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Mycobacteriosis (fisketuberkulose)

Der er flere sygdomme, som kan påvirke regnbuefisk. Opportunistiske bakterier og parasitter kan forårsage hud og systemiske infektioner. Indre nematoder kan forårsage kronisk tab af vægt (anoreksi) og betydelig skade på tarmvæggen. Desuden kan  vandskimmel og svamp også udgøre sygdoms problemer i dårligt holde akvarier. Men en af de mest almindelige og problematiske sygdomme hos regnbuefisk i akvarier er Mycobacteriosis .

Den stigende popularitet af regnbuefisk har resulteret i en betydelig stigning i antallet af kommercielle opdrættere, opdræt og distribution af regnbuefisk. Dette øger risikoen for udbredelse og forværring af smitsomme sygdomme, såsom Mycobacteriosis. Regnbuefisk er en yderst modtagelige art baseret på talrige rapporter  og anekdotiske observationer. Måske  adskiller regnbuefisk sig fra andre akvarie fisk i deres immunologiske reaktion på mykobakterielle organismer.

To begreber bruges til at beskrive sygdommen, enten "fisketuberkulose" eller "mycobacteriosis". Mycobacteriosis er normalt en sub-akut til kronisk sygdom hos fisk, hvor den ætiologiske agent er en syrefast bacille (bakterie) i slægten Mycobacterium. Kronisk hurtigtspedende mycobacteriosis er karakteriseret ved dannelse af granulomer, mens subakutte og akutte former af sygdommen er forbundet med nekrose og syrefaste baciller spredt til nyre, lever, milt, og ofte alle indre organer. Ved undersøgelser er mykobakterier blevet fundet i tilsyneladende sunde regnbuefisk. Ofte er der ingen ydre tegn til stede, før fremskredne stadier af sygdommen forekommer, og på dette tidspunkt er der uspecifikke symptomer til stede, herunder afmagring, blodsprængninger og hudlæsioner, sløvhed, og død. Mange Mycobacterium arter er allestedsnærværende i akvarie hobbyen og handel, hvilket gør kontrol af og undgåelse af disse patogener meget vanskelig. Desuden er der i øjeblikket ingen effektiv behandling for mycobacteriosis hos regnbuefisk.


Smittekilde
Det er den generelle opfattelse, at inficerede fisk er den vigtigste kilde og er et reservoir for mykobakterier i akvarier. Mycobacteriosis kan også erhverves via indtagelse af mykobakterier som er tilstede i akvarie miljøet, hvor oprindelsen normalt vil komme fra efterladenskaber fra hudlæsioner, fækalt affald, eller ekssudater (betændelsesvæske o.a) mv. – alt sammen spredt via syge fisk som er inficeret med mykobakterier. Kilderne og smittevejene hos regnbuefisk  kan være relateret til infektion gennem hvirvelløse dyr, såsom ferskvand snegle, dafnier og rejer. Optagelse af mykobakterier gennem huden og gælle læsioner forårsaget af skade eller parasitangreb bør også overvejes. Efter organismerne trænger ind i kroppen, kan de forårsage hud læsioner eller sprede sig til andre organer gennem kredsløbet eller lymfesystemet.

Det er mistanke om, at overførsel via æggestokkene fra forælder til afkom kan forekomme. En rapport fra en australsk fiske udklæknings station i 1977 fremlagde dokumentation for overførsel af mycobacteriosis  fra æg til F1 generation. Denne observation bekræftiger ikke at overførsel via æggestokkene  finder sted, da overfladen på æggene kunne være blevet forurenet af peritoneal væske (væske som findes i bughulen o.a) indeholdende mykobakterier. Men forskning i 1994 bekræftede overførslen af mykobakterier hos Siamesisk kæmpe fisk (Betta splendens) via transovarian passage (overførsel via æggestokkene o.a). Syrefaste bakterier blev fundet i æg af syge hun Siamesiske kamp fisk (Betta Splendens) ved hjælp af fluorokrom teknik. Transovarian overførsel er også blevet rapporteret i Xiphophorus maculatus og Danio rerio. Observation af mykobakterier i fiskens æg og tuberkel granulomer i æggestokkenes væg tyder på, at  overførsel via æggestokkene er en klar mulighed.
Udbrud af mycobacteriosis hos  akvariefisk er ofte rapporteret at være relateret til pasnings faktorer. Men selv de sundeste akvarier kan huse bakterierne. En række bakterielle patogener er altid til stede i et akvarie, selv om dette holdes i optimal stand. De fleste af dem er allestedsnærværende i vandmiljøer og de manglende tegn på deres tilstedeværelse kunne henføres til en god forvaltning og pasning af akvariet og til en god fysiologisk tilstand hos fisken.( Moreover, the presence of bateria describes as producers of inhihitory compounds, suggests that the indigenous microbiota can control pathogenic organisms in aguarium systems. – ikke oversat o.a)
Selv om der er visse klare beviser som bekræftiger, at miljømæssigt stress kan forårsage mycobacteriosis infektion, er det blevet foreslået, at et unaturligt miljø, såsom et akvarium, rent faktisk kan fremme sygdommen. Fisk bør holdes under optimale betingelser. Dårlige akvarie forhold  kan resultere i abnormt stress og en nedsættelse af den normale modstandsdygtighed hos værtsfisken. Overbelægning, ophobning af affald og organisk stof i vandet og høje vandtemperatur (over 28 ° C) kan alle være disponerende faktorer. Ud over overbelægning og indespærring, er akvariefisk  også udsat for andre stressfaktorer såsom håndtering, svingende temperatur, dårlig vandkvalitet og social stress. Højt antal mykobakterier er blevet korreleret med varmere temperaturer, lav opløst ilt og pH. Sådanne faktorer forværrer fisks modtagelighed for sygdomme og øger dermed yderligere sygelighed og dødelighed i bestanden. Opmærksomhed på vandkvaliteten og god ernæring vil hjælpe fisk til at bekæmpe disse kroniske infektioner. Dårlig ernæringsmæssig sundhed kan i høj grad styrke progression og sværhedsgrad, og reaktivering af sygdommen. Når sygdommen er tilstede i et akvarium, kan infektionen varierer fra 10 til 100%. Sværhedsgraden af sygdommen er påvirket af en række indbyrdes forbundne faktorer, herunder bakteriel virulens, typen og graden af stress fiskebestanden udsættes for, den fysiske tilstand hos fiskene, og graden af modstandsdygtighed som specifikke populationer af fisk har.
Forebyggelse

Regnbuefisk bør anskaffes gennem specielle sygdomsfrie kilder og sættes i karantæne ved modtagelsen. Hertil kommer at viden om hvor fiskene kommer fra og hvorledes de har været holdt kan hjælpe med at forhindre fremtidige potentielle problemer. Opdrættere bør have adskilte unge kuld fisk og undgå at bruge ældre kuld. Avlere, der yngler fra vilde bestande har generelt ikke et problem.

En bedre forståelse af patogenesen af mycobacteriosis, herunder faktorer, der påvirker værtsfiskens modtagelighed kan gøre det muligt for akvarister at kontrollere dette patogen og forebygge potentielle sygdomsudbrud gennem en effektiv akvarie praksis. Gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger til kontrol af kronisk mycobacteriosis er særlig relevant på grund af vanskeligheder i behandling, og fordi forskellige fiskearter sandsynligvis har forskellige niveauer af modtagelighed. Det er klart at forebyggelse og passende rutine desinfektion bør betragtes som det primære middel til at kontrollere mykobakterier i akvarie systemer. Den kroniske karakter af mycobacteriosis betyder, at det ofte er for sent at sætte ind med afhjælpende foranstaltninger efter at de første tilfælde er blevet observeret og diagnosticeret. Den samme protokol kan bruges i forhold til karantæne, i det mindste med regelmæssige mellemrum, for at forhindre en potentiel koncentration af mykobakterier. Selv om fiskene skal være i karantæne i mindst 4-8 uger, inden de sættes i deres blivende akvarie, bliver de fleste fisk først klinisk syge efter en længere periode.Det kan derfor være nødvendigt at foretage en analyse,  af en aflivet fisk fra en karantæne besætning, sammenholdt med dennes sundheds/sygdoms historie og baggrund, for at afsløre før-kliniske infektioner


Ideelt set bør alt udstyr såsom net, slanger, spande, etc., der kommer i kontakt med fiskebestanden (syg eller rask)  lægges i en stærk biocid (stærkt desinficerende væsker) med jævne mellemrum (f.eks hypochlorit eller iodophores), ideelt set efter hvert brug, for at opnå sterilisation. Kvaternære ammoniumforbindelser kan også bruges. Alle disse ting skal imidlertid skylles tilstrækkeligt inden genbrug, fordi alle disse forbindelser er giftige for fisk.

Kliniske tegn
Tidlige tegn på mycobacteriosis kan være subtile eller meget lidt synlige, og visuelle kliniske tegn udvikles ofte ikke før sygdommen er blevet meget systemisk. Kliniske tegn på mycobacteriosis er ikke specifikke for sygdommen, og  ligner ofte andre sygdomme. De kan variere i forekomst og alvorlighed og inficerede fisk kan manifestere få eller ingen ydre tegn på sygdommen. Kliniske symptomer kan variere mellem fiskearter og arter af mykobakterier kan også påvirke de kliniske symptomer som observeres. Mycobacteriosis er generelt en kronisk, langsomt fremadskridende sygdom. Den akutte form af sygdommen forekommer sjældent. Den er karakteriseret ved hurtig sygelighed og dødelighed med få kliniske tegn. Den kroniske form af sygdommen er hyppigst set, og det kan tage måneder eller år for antallet af organismer at stige til let påviseligt antal. Der er rig dokumentation for, at disse organismer er i stand til at tilpasse sig længere perioder af vækstdvale i væv, og at denne vækstdvale er ansvarlig for forsinkelse på sygdommen.

Kronisk mycobacteriosis infektioner manifesterer sig primært som hævede hvide pletter eller knuder på kroppen, der bliver til røde eller blege læsioner. Fisk som kun har hud infektioner kan have flere typer af skjulte læsioner. Både dermis og epidermis (over og underhud o.a) er eroderet og de underliggende muskulatur bliver alvorligt necrotisk (dødt o.a). På dette tidspunkt er infektionen oftest blevet systemisk og infektionen på overfladen af huden kan forekomme i hele bughinden og muskulaturen. I det indre kan leveren, nyrerne og milten  være ødelagte.

På grund af den langsomme progression af sygdommen, viser ungfisk smittet med mycobacteriosis  ingen ydre tegn. Efterhånden som fisken ældes  eller er stresset, bliver infektionen mere alvorlig. Ikke desto mindre er mycobakterielle læsioner blevet observeret i regnbuefisk så unge som tre måneder gammel. Det er vanskeligt at angive længden af inkubationstid (tiden fra smitte til fremkomsten af de første tegn på sygdommen). Inkubationstiden varierer meget og afhænger af modtagelighed, temperatur, og sværhedsgraden af eksponering. Med regnbuefisk som holdes i mindre end optimale forhold og ved højere temperaturer, kan det vare blot et par uger eller måneder.

Hvis kliniske tegn udvikles, kan der observeres afmagring, kakeksi (vægttab o.a), exophthalmia (udstående øjne o.a), ascites (bugvattersot), knogle deformiteter (krumning af rygsøjlen), hæmoragisk og dermal ulcerøse læsioner eller tab af skæl kan observeres. Andre tegn på infektion kan ses i gællerne, som er blegere end normalt, og viser fortykkede områder på enkelte steder. Små læsioner kan ses omkring munden og bug. Ændringer i den kutane pigmentering omfatter en svækkelse af den normale farve hos akvariefisk eller ændring i farve.  Smittede fisk udviser generelt sløv adfærd, isolation, unormal svømning, kan flyde passivt i overfladen af vandet, med samtidig tab af appetit. Dårlig vækst, panophthalmitis (betændelse i hele øjet o.a) og forsinket seksuel modning kan også forekomme. Smittede fiskebestande kan udvise en kronisk (konstant o.a) lav dødelighed og øget følsomhed over for parasitære infektioner. Enhver gruppe regnbuefisk som  viser et kronisk, lavt dødeligheds niveau og formerings vanskeligheder, bør uanset om de viser ydre tegn på sygdommen eller ej,  indsendes til et laboratorium til undersøgelse. Mycobacteriosis disponerer formentlig  fiskene til andre patogener som er almindeligt forekommende hos akvarie fisk.

Diagnose
Desværre findes der ikke nogen metode til at identificere inficerede individer som ikke er dødelig, især de som er i de første eller midterste stadier af sygdommen. Langsomme mycobakterielle vækstrater bidrager til den sene indtræden og de kroniske effekter af mycobacteriosis. På det tidspunkt hvor kliniske tegn og en relativ lav dødelighed observeres, er sygdommen måske allerede forankret i akvarie besætningen. Metoder til påvisning af inficerede individer er endnu ikke udviklet. Teknikker til diagnosticering af mycobacteriosis i fisk er under stadig udvikling, men de kliniske symptomer og en grov patologi kan give en foreløbig angivelse af infektion med mycobakterielle arter. De fleste tilfælde af mycobacteriosis er ikke er identificeret eller oftere, simpelthen fejldiagnosticeret. Det anbefales derfor, at inficerede fisk bliver sendt til et et laboratorium for identifikation.

Akvaristens Diagnose
De mest almindelige bakterielle infektioner hos akvariefisk er forårsaget af organismer såsom Aeromonas, Pseudomonas, Mycobacterium og Flavobacterium. Aeromonas er anset for at være den mest almindelige. Alle forårsager opportunistiske hudinfektioner ofte som følge efter skade eller parasitær infektion. Dødeligheden stiger betydeligt, når først bakterierne er inde i kredsløbet. Aeromonas, Pseudomonas og Flavobacterium har generelt korte inkubationstider og hurtig progression af infektion. Kliniske symptomer opstår generelt indenfor en uge efter den oprindelige smitte med sygdommen. På den anden side er mycobacteriosis en kronisk sygdom, og det kan tage lang tid for inficerede fisk at vise kliniske tegn. Aeromonas infektioner kan forårsage 100% dødelighed blandt fisk på 21 dage. Den gennemsnitlige dødelighed af Pseudomonas kan være så højt som 50% i løbet af de første 21 dage med fortsat dødelighed indenfor 7-14 dage. Inden 36 timer efter infektion med Flavobacterium, vil fiskene udvikle områder af grålige misfarvninger. Når den er etableret, kan infektionen spredes hurtigt og forårsage høj dødelighed. I modsætning hertil udviser fiskebestande, som er smittet med mycobacteriosis generelt  en lavere dødelighed. Derfor, hvis man har en regnbuefisk som har et sår, eller en læsion, som ikke har ændret sig betydeligt i løbet af omkring 21 dage,  vil min vurdering være, at der efter al sandsynlighed vil være tale om mycobacteriosis.
Behandling
Kontrol af mycobacteriosis i akvarier  er yderst vanskelig, når en infektion har fundet sted. I modsætning til de fleste andre bakterielle fiskesygdomme, er der ingen kur mod mycobacteriosis og sygdommen vil være fremadskridende, til trods for den bedste indsats, og vil  resultere i kroniske sundhedsproblemer og i sidste ende, dødelighed i hele populationen.

I øjeblikket er der ingen tilfredsstillende behandling af mycobacteriosis og infektioner hos akvariefisk bør betragtes som ikke-behandlelige. Der er flere grunde til, at systemisk mycobacteriosis ikke bør  behandles. Der er en mangel på information på biotilgængeligheden af de fleste kemoterapeutika i akvarie fisk, ligeså vel som der er en mangel på succecfulde veldokumenterede kliniske forsøg. Faktisk findes der ingen kemoterapeutiske agenter som er godkendt til behandling af mycobacteriosis i akvarier eller akvakultur. Bestræbelserne på at fjerne infektion i de berørte besætninger med antibiotika har ikke haft succes da mykobakterier for det meste er resistente over for konventionel antibiotika. Endelig har mycobacteriosis  zoonotisk potentiale.

I de fleste situationer er den sædvanlige behandling for inficerede fisk eller populationer aflivning af hele bestanden (især i avls opsætninger), og desinficering af akvariet før genbesætning. Hvis flere fisk bliver smittet i samme akvarium, er det normalt antaget, at de andre er bærere, og at de skal behandles i overensstemmelse hermed. Fisk, der har overlevet en epizooti, og er kommet sig, kan latent være en smittebærer der udgør en væsentlig risiko for hele befolkningen. Efter at bestanden er aflivet skal hele systemet, især filtre og substrat grundigt desinficeret med et biocid. Desuden skal alle anlæg, som har været i kontakt med inficerede fisk  desinficeres. Handsker bør anvendes ved håndtering af inficerede fisk eller rengøring af forurenede akvarier eller andet udstyr. Hænderne skal vaskes grundigt bagefter med 70% isopropyl alkohol og en bakteriedræbende sæbe.

Nedlæg det oprindelige inficerede akvarie og alle andre akvarier som har været brugt til behandling eller karantæne  og desinficere disse med en stærk klor opløsning. Brug Calcium hypochlorit 65%  til at desinficere alle akvarier, der står i nærheden med levende fisk. Granuleret klor fordamper ikke så let som flydende klor (Natriumhypoklorit). I et dårligt udluftet rum med akvarier, kan dampe fra flydende klor forårsage fiskedød i de tilstødende tanke. Koncentrationen af 200-1000 mg / L chlor i 60 minutter bør være effektivt for desinfektion af akvarier, underlag, og udstyr (hold filtre kørende under behandling).

Brug altid klor med forsigtighed, da gentagen brug og forlænget eksponering af silikone fugemasse til en stærk klor opløsning vil ødelægge eller gøre denne ineffektiv på glas akvarier med katastrofale resultater. Klor vil opløse syntetisk materiale som svampe filtre, men det meste plastik forbliver  upåvirket. Calcium hypochlorit er en oxiderende agent, og bør ikke udsættes for intens varme, syrer eller organiske forbindelser, fordi det udgør en brandfare, især hvis det er vådt. I nogle tilfælde kan eksplosion forekomme. Bær altid øjenbeskyttelse og gummihandsker ved håndtering af store mængder klor. Klor kan neutraliseres ved tilsætning af natriumthiosulfat til opløsningen (7,5 gram natriumthiosulfat vil neutralisere klor  i 5 liter af en opløsning på 200 mg / L).

Men desinfektion er ikke altid succesful hvilket i vid udstrækning skyldes den modstandsdygtighed mange arter af mykobakterier har til almindelige desinfektionsmidler. Mykobakterier er resistente over for mange almindeligt anvendte bakteriedræbende midler ved standard dosering, inkl klor og kvaternære ammoniumforbindelser. Mykobakterier kan være meget modstandsdygtige overfor klor desinfektion. Så meget som 10.000 mg / L chlor er blevet rapporteret nødvendigt for at aflive nogle arter af mykobakterier. Bakteriel biofilm i et akvarium kan huse organismen selv efter akvarier og udstyr desinficeres, ja, biofilm bakterier synes at være mere modstandsdygtige over for desinficering end frie organismer.

Dyrlæger på National Aquarium i Baltimore, USA,, anbefaler at man bruger klor til at rengøre tanken og bundlagssubstratet osv., og derefter sprayer med 65-90% isopropylalkohol på glasset, og lader det tørre. De anbefaler alkohol, da de fandt, at klor ikke dræbte alle mykobakterier. De bruger klor til at fjerne / oxidere organisk materiale for at sikre at alkoholen kommer i kontakt med alle mykobakterier i / på tanken. Fjern alle rester af desinfektionsmiddel fra akvariet før det bruges igen. (Denise Petty DVM, pers.. Comm. 1998).

Personlig Erfaring
Sag nr. 1: I begyndelsen af 1997, overførte jeg nogle 4-årige Goyder River regnbuefisk fra deres nuværende akvarie til et større 600-liters akvarie. Jeg havde opfodret 30 individer og havde besluttet at dele dem i to grupper.  600-liters akvariet indeholdt en blanding af fuldvoksne regnbuefisk. De fleste af dem var mere end 4 år gamle med nogle enkelte så gammel som 9 år. I løbet af de efterfølgende uger holdt Goyder's, én efter én, op med at spise og begyndte at "hænge" lige under vandoverfladen. Bortset fra anstrengt vejrtrækning, og at de så ud som om de bare havde spist et meget stort måltid, var der tilsyneladende ingen andre symptomer  - død fulgte hurtigt efter. Da der kun var tre fisk tilbage fra de oprindelige 15, der var blevet overført, besluttede jeg at jeg havde brug for en bekræftelse på hvad det var de fejlede. Jeg tog de resterende 3 fisk til dyrlæge, Dr. Stephen Pyecroft BVSc. fra Aquatic Diagnostic Services International for at blive undersøgt.

Stephen's diagnose viste, "Dissemineret caseating pyogranulomatous betændelse’ muligvis på grund af Mycobacterium infektion" og "Nedsat Lipidosis" (fedtlever sygdom o.a). Han kommenterede, at "sværhedsgraden og kroniciteten af den pyogranulomatiske inflammation tydede på at dette var den primære sygdomsproces. Specielle pletter har påvist tilstedeværelsen af syrefaste baciller i overensstemmelse med Mycobacterium arter. Disse organismer blev fundet i makrofager i lever og nyrer. Den nedsatte lipidosis er ganske alvorlig og kan meget vel være forbundet med hepatoencephalopathy (forvirring, konfusitet, koma som følge af leversvigt o.a)  selvom der ikke var påvist histologiske tegn på dette  i de undersøgte hjerne sektioner. Lipidosis blev fundet i alle undersøgte individer. "

"Fiskene jeg koncentrerede sig om for den histopatologiske undersøgelse  viste afgjort den største grad af patologi og på grund af diagnosen af mycobacteriosis må vi formode, at det samlede observerede kliniske billede skyldes dette problem. Der er ingen som kan ignorerer den kendsgerning, at disse fisk  var over vægtige, og at den hepatiske lipidosis som var tilstede i sidste ende ville have forårsaget deres død, hvis ikke TB havde gjort det.

"Billedet er stadig ikke klart, og jeg mener personligt, at den ernæringsmæssige ubalance som førte til lipidosis er den vigtigste faktor, som skal behandles i forhold til pasningen af fiskene. Men det faktum, at en mykobakteriel infektion er til stede i disse fisk, må og skal accepteres som den primære årsag til sygdom. "

Det betyder i almindeligt sprog er, at fiskene var overvægtige og inficeret med mykobakterier. Min konklusion af alt dette var, at 600-liters akvariet var det skyldige og jeg vidste at et eller andet sted hed ad vejen ville jeg blive nød til at nedlægge akvariet, destruere alle fisk og sterilisere akvariet med klor. Denne tro blev bekræftet, da jeg fortsatte med at have sygdomsudbrud i dette akvarie med nogle fisk med lignende symptomer, mens andre også udviklede ydre læsioner. Dette akvarium blev behandlet med en stærk klor behandling og alle fisk og planter destrueret. Det er interessant at bemærke, at de resterende 15 fisk (nu 6 år gammel) i det oprindelige akvarie stadig klarer sig godt, om end med en noget reduceret og ændret kost, og viser ingen tegn på sygdom.

Sag nr. 2: Ca. 8 måneder efter ovenstående episode præsenterede jeg Stephen Pyecroft for seks unge (1-årige) individer af Melanotaenia oktediensis. Alle seks havde, hvad jeg kalder "blackhead sygdom" i varierende grad. Denne sygdom viser sig som en sort mørkfarvning af den ene side af hovedet alene. To af dem havde også haft små hududslæt på den ene side af kroppen og  viste også den mørke hudfarve langs den ene side af den bageste del af kroppen. De hårdest ramte fisk  svømmede med hovedet op og halen ned og viste en øget respirationsfrekvens. Denne sygdom (blackhead) synes at være udbredt blandt regnbuefisk, - jeg har set det ofte og mange andre akvarister har talt med mig om dette problem. Det synes også at være særligt fremherskende blandt Goyder River rainbowfish.

Stephen konstateret, at de fleste af disse fisk havde udvidede nyrer, som havde en grynet bleg farve og strakte sig ud over deres normale position. Granulomer var også til stede i milten og omkring underlivs organerne. Syrefaste (Ziehl-Nielsen) pletter dannedes på prøver taget fra de fleste af de berørte organer og tilstedeværelsen af syrefaste bakterier blev bekræftet.

Diagnosen: Dissemineret granulomous inflammation - nefritis, hepatitis, og peritonitis.

Stephens kommentar var ... "Som vi har diskuteret før, skyldes de mørke områder på huden højst sandsynligt  en fejl i enten pigment celler eller de nerver, der kontrollerer pigment celler i dette område af huden.
Resultaterne af en generaliseret infektion med Mycobacterium sp. ville kunne tyde på, at lokaliseringen af den mørke pigmentering skyldes dannelsen af lokale bylder, som derefter er årsag til de større væsentlige kliniske tegn. De fleste af disse tilfælde af "blackhead syndrom"  hos regnbuefisk som jeg har undersøgt har haft en primær infektion med Mycobacterium sp. Der kan være andre primære årsager til dette særskilte kliniske tegn, men i disse fisk blev det fiske TB. "

Zoonose
Mycobacteriosis er anderledes end de fleste andre fiske sygdomme, som man med stor sandsynlighed vil kunne opleve i sit akvarie. Dette skyldes at mykobakterier vil kunne fremkalde en bred vifte af forskelligartede symptomer i inficerede fisk og at de har en evne til at forårsage sygdom hos mennesker. Infektioner hos mennesker forårsaget af mykobakterier overført fra fisk eller fra vandmiljøet er helt almindelige.

Mykobakterier har en veldokumenteret zoonotisk historie. I 1951 blev det konstateret, at denne bakterie var i stand til at inficere mennesker, som benyttede swimming pools. Af denne grund fik hudinfektionen betegnelsen  ’swimming pool granuloma’. Siden da har adskillige forfattere noteret sammenhængen mellem  hudinfektion og akvarier og tropiske fisk og det omtales i dag normalt som "fisk keeper's sygdom".

Selvom flere hundrede tilfælde er blevet rapporteret i den videnskabelige litteratur, er overførsel fra fisk til menneske sjælden. I de fleste tilfælde har den smittede person været i kontakt med et stort antal mykobakterier, og haft en flænge i huden på det sted hvor den oprindelige infektion opstod. De hyppigst angrebne steder er fingre og hænder. Allergiske hud-lidelser har også været rapporteret på huden af akvarister som har været i berøring vand hvori der er blevet opdrættet smittede fisk. Alle, som har mistanke om, at de kan have været udsat for mycobacteriosis gennem håndtering af inficerede fisk bør kontakte deres læge og informere dem om arten af deres engagement. Diagnose og behandling kan være svær, især i lyset af resistensen mod nye antibiotika hos fiske patogener.

Men "fish keepers sygdommen’ er ikke en fokuseret infektion i huden. Et tilfælde af mykobakteriel infektion sket gennem sugning i slange med munden for at hæve vand fra  et akvarium er rapporteret. Den drejede sig om en person, som fik en halsbetændelse, der ikke ville bedres, og som til sidst blev diagnosticeret som fishtank granuloma (Practical Fish Keeper, jan 1998). Så næste gang du skifter vand  og suger i  hævertslangen - tænk lige på denne artikel.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top